Sertifiserit takstkontor - verdivurdering av alle typer eiendom

Taksthuset er et takstkontor med bred tverrfaglig kompetanse. Det gjør det mulig for oss å tilby vår kompetanse innen flere forskjellige områder som inkluderer taksering slik som verdivurdering av bolig, næringseiendom, fritidsbolig, landsbrukstomter og industrimaskiner. Vi kan også bistå ved befaring av boliger ved kjøp og salg.

Bolig

Taksering av bolig i Oslo og Akershus

Skal du selge boligen og ønsker en verdivurdering? Ved boligtaksering får du en rapport med informasjon om boligens tilstand. Dokumentasjonen i en boligtaksering inkluderer verditakst, boligsalgsrapport, tilstandsrapport, forhåndstakst, byggelånsoppfølging, reklamasjonsrapport og energimerking.

Taksthuset tilbyr taksering på leiligheter, rekkehus, eneboliger, eiendommer, fritidseiendommer og boligtomter. Vi kan foreta forhåndstaksering, porteføljevurdering av eiendommer og taksering ved arv- og skifteforhold.

Har du spørsmål vedrørende taksering av din bolig eller fritidseiendom, kan du gjerne ta kontakt for en uforpliktende prat.

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter/Boligsalgsrapporter

Ved eierskifte av bolig bør det utføres tilstandsrapporter.

I henhold til Norsk Standard NS 3600 skal tilstandsrapporten utføres av sertifiserte fagfolk. Tilstandsrapporter NS 3424 og NS 3451 (bygningsdeler) representerer en del av boligtakseringen, og krever en nøyaktig jobb. I denne rapporten vektlegges det byggtekniske aspektet som er særdeles viktig om man vurderer å selge bolig.

Rapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som har betydning ved eierskifte. Dokumentet skal gi økt sikkerhet for både kjøper og selger, og representerer et kvalitetsstempel på problemfri omsetning av bolig.


Våre rapporter for boligsalg er et standardisert produkt, som også er sertifisert for boligsalgsrapport i henhold til SETAs faglige rammeverk.

Har du spørsmål angående tilstandsrapporter eller boligsalgsrapporter? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Tilstand/næring

Taksering av næringsbygg

Ved taksering av næringseiendom fastsettes eiendommens markedsverdi på inneværende tidspunkt. Vi i Taksthuset takserer alle typer næringseiendommer og næringstomter. Taksering av denne type eiendom er i større grad knyttet opp til leieinntekter, leiekontrakter, kapasitet i markedet, alternativ bruk osv. Jobben gjennomføres i samarbeid med kjøper eller selger.

Viktige områder som blir gjennomgått ved taksering av næringseiendom er:

Fastsettelse av festeavgift.
Forhåndtaksering. Dette er viktig for å kunne beregne sikkerhet på lån. Her får du kartlagt estimert verdi for en fremtidig investering.
Porteføljevurdering av eiendommer.
Vedlikeholdsplaner.

Prosessen tar også i bruk dokumenter som gårdsregnskap og leieavtaler.

Har du spørsmål vedrørende taksering av næring? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Skade/skjønn

Skadetaksering, naturskade og skjønn

Ved skade og skadeskjønn som oppgjørsform er det viktig å få en profesjonell oversikt for en erstatning.

En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Det gir deg en detaljert beskrivelse på skadens årsak, omfang, iverksatte tiltak og en kostnadsoversikt. Sammen med et kostnadsoverslag gir skadetaksten også en beskrivelse på potensiell skadeutbedring.

Skjønn benyttes ved omfattende byggeskader slik som brannskader eller vannskader.

Vi i Taksthuset jobber med :
Taksering av skade på eiendommer.
Naturskader
Brannskadeskjønn
Vannskadeskjønn
Ved taksering av skjønn vil en takstmann fra Taksthuset gå inn på viktige faktorer som pris, reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid og påbud.

Har du spørsmål til taksering ved skade eller skjønn, ta gjerne kontakt.

Overtakelser

Befaring ved kjøp/salg av boliger/fritidseiendommer
Overtagelse av bolig

Ved overtagelse av bolig aksepterer du boligen slik den er levert. Det er derfor lurt å ha med en takstmann før overtagelse for å være sikker på at dine interesser blir ivaretatt og at viktige momenter ikke blir oversett.

Vi ser på faktorer som kan gi grunnlag for garantier, reklamasjoner, kompensasjoner eller erstatninger. Vi ser også på forbefaringer, overtagelsesforretninger/befaringer, ettårsbefaringer, og vi kan også være med på visninger.

Andre tjenester

Alle våre ansatte har lang erfaring med varierte oppdrag for forskjellige oppdragsgivere. På den måten kan vi også følge opp kunden i større grad ved å bistå med prosjektledelse og byggeledelse, byggelånsoppfølging, oppfølging i forbindelse med kjøp/salg av fast eiendom, oppmåling med lasermåling, utarbeidelse av plantegninger og seksjonering av eiendommer.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål rundt taksering eller annet.

Byggelånskontroll

Taksthuset utfører byggelånskontroll/oppfølging av små og store byggeprosjekter. Norges eiendomsakademi (NEAK) holder kurs i faget. I løpet av kort tid, vil Norges takseringsforbund, gi sertifikat til de som består eksamen i faget.

Byggelånskontrolløren fortar en forsvarling besiktigelse og oppfølging av prosjektets tekniske og økonomiske fremdrift , samt påse at tidsrammer overholdes. Byggelånskontrolløren er oppdragstaker og uavhengig av kunde og entreprenør, med mindre annet er særskildt avtalt. Videre er byggelånskontrolløren underlagt den samme taushetsplikt som banken for de opplysninger som blir kjent i forbindelse med oppdragene. En byggelånskontrollør har ikke adgang til å representere banken i forhold til låntaker. Byggelånskontrolløren må signere taushetserklæring etter bankens standard.

Landbruk

Taksering av landbrukseiendommer

Ved verditaksering av landbrukseiendommer blir markedsverdi av gitt eiendom fastsatt innenfor konsesjonsloven.

Takstmann setter konsesjonsverdi, og faktorer som beliggenhet, bygningens anvendelse og eventuelle vedlikeholdsmangler blir tatt med i fastsettelsen. Ved en slik taksering blir ikke odelsoverdragelse eller familiesalg tatt stilling til.

Våre takstdokumenter utarbeides etter retningslinjene til NTF.

Har du spørsmål vedrørende taksering av landbrukseiendom? Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Industrimaskin

Taksering av industrimaskin

Taksthuset AS kan bistå med taksering av industrimaskiner og driftstilbehør.

Ved taksering av industrimaskiner gjør vi en verditaksering basert på teknisk verdi og realisasjonsverdi. Realisasjonsverdien er spesifikk for en øyeblikkelig omsetningsverdi med fradrag av omkostninger ved salget.

Ved større og mer omfattende skade på industrimaskinen vil det være nødvendig at vi bruker skjønn som oppgjørsform.

Vi hjelper deg gjerne med en verdivurdering av din industrimaskin. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Annet

Vi utfører også arbeider innenfor:

  • Prosjektledelse og byggeledelse
  • Rådgivning innenfor prosjektutvikling, reguleringsspørsmål
  • Oppfølging i forbindelse med kjøp/salg av fast eiendom
  • Oppmåling med lasermåler
  • Utarbeidelse av plantegninger
  • Seksjonering av eiendommer

Heggelibakken 4, 0375 Oslo, Norway
Tlf: 22 70 38 00